Všeobecné obchodné podmienky Reštartnisa.SK

Úvodné ustanovenia

 1. Občianske združenie Reštartnisa, O.Z., Horná 5, 834 15 Bratislava, Slovensko, IČO: 50090127  (ďalej len „organizátor“ alebo „Reštartni sa“) je zapísaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, dátum vzniku 15.12.2015.
 2. Združenie Reštartnisa prevádzkuje vzdelávací a komunitný portál na prevádzke Reštartni sa, Námestie SNP 13, 81106 Bratislava, Slovensko (vchod z pasáže z námestia SNP priamo cez Paris Café, 4 posch. MEET) a na WEB stránke www.restartnisa.sk.
 3. Prostredníctvom tohto portálu má tretia osoba ( ďalej „účastník“ ) možnosť prezerať si články a zúčastňovať sa bezplatných i platených programov REŠTART. Súčasne za podmienok určených týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ( ďalej „VOP“ ) a za predpokladu akceptácie/dohody organozátorom má táto osoba ako účastník možnosť zúčastniť sa zvoleného programu alebo služby.
 4. Adresa elektronickej pošty organizátora je [email protected]. Telefónne číslo organizátora 0948 615555.
  Operačné hodiny call centra a reklamačného strediska organizátora: bežné pracovné dni pondelok až piatok od 09.00 -16.00 hod. mimo dní pracovného pokoja a sviatkov. Tieto údaje môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované na www.restartnisa.sk.
 5. Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi Reštartnisa, OZ ako organozátorom a účastníkom, ktorý v súlade a postupom podľa VOP prejaví záujem o účasť vo vybranom typu programu na internetovej stránke www.restartnisa.sk. Tieto právne vzťahy sa primerane riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka SR a Obchodného zákonníka SR.

Program REŠTART

 1. Program REŠTART je ročný motivačný korešpondenčný online program, ktorý sa zverejňuje cez nástenku RESTARTNISA.SK nepretržite a mailom newsletterom týždenne, spravidla každý utorok.
 2. Objednávka programu REŠTART je ročná alebo kvartálna s pevnou cenou kreditu. Platí sa pri zaregistrovaní v objednávkovom formulári cez platobný terminál Trustpay, pred dodaním prvej úlohy a otvorením nástenky. Cena je stanovená fixne. Dodávkou sa v tomto prípade rozumie ROK 52 (resp. KVARTÁL 12) týždenných motivačných zadaní na mail kupujúceho. Počas tohto obdobia má účastník k dispozícii celú nástenku a všetky služby programu.
 3. Proces tvorby vystavenia objednávky prebieha v elektronickom formulári. Následne účastník obdrží potvrdzovací mail s inštrukciami a prvou úlohou. Ďalšiu úlohu získava v najbližšom týždennom distribučnom termíne po pripísaní čiastky kreditu na účet organizátora.
 4. Pred zaslaním objednávky organizátorovi je od kupujúceho vždy vyžadované, aby účastník odklikol a potvrdil, že sa oboznámil a súhlasí s platnými VOP organizátora, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu medzi organizátorom a účastníkom. Proces vystavenia a zaslania objednávky účastníkom nie je možné zavŕšiť bez vykonania tohto úkonu. Každej objednávke je pridelené evidenčné číslo.
 5. Objednávka kupujúceho sa považuje za odoslanú po úspešnej registrácii v systéme a doručení potvrdzovacieho mailu. Pre vystavenie daňového dokladu ke potrebné zo strany kupujúceho dodať všetky fakturačné a požadované údaje – názov objednávaného programu, jeho, dodaciu, fakturačnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt na kupujúceho.
 6. Organizátor vykoná akceptáciu objednávky kupujúceho zaslaním e-mailu alebo správy kupujúcemu. V akceptačnom e-maile organizátora bude uvedená skutočnosť akceptácie objednávky programu kupujúceho.
 7. Organizátor si vyhradzuje právo objednávku neprijať v prípade, že nadobudne presvedčenie, že program nebude pre kupujúceho prínosný, alebo mu môže zdravotne ublížiť.
 8. Organizátora poskytuje kupujúcemu Garanciu vrátenia peňazí do 30 kalendárnych dní (mesiac) po prijatí objednávky. V tejto lehote môže účastník bez akéhokoľvek dôvodu program prerušiť a požiadať o vrátenie peňazí a predávajuci mu ich bez podmienok a prieťahov celé vráti.
 9. Ihneď po ukončení mesačnej garančnej lehoty obdrží účastník faktúru (daňový doklad) na prijatú platbu.
 10. Po tejto lehote sa ročný kredit pri prerušení programu zo strany kupujúceho z akéhokoľvek dôvodu nevracia v celku ani v jeho alikvótnej časti.
 11. Ak účastník nedostane dodávku v termíne (mail s úlohou v týždennom termíne) bezodkladne o tom informuje organizátora na mail: info@restartnisa.sk
 12. Ak bola dodávka (mail s úlohou) zo strany účastníka riadne a včas realizovaná a účastník si ju z akéhokoľvek dôvodu neprevezme (nefukčný mail, neprebratie, pošty a pod…) považujú obe stránky dodávku za splnenú
 13. V prípade prerušenia dodávok úloh zo strany organizátora (z dôsledku vyššej moci, ukončenia cinnosti a pod…) má účastník nárok na vrátenie alikvótnej (pomernej) čiastky za nedodané úlohy.

Garancie a Zodpovednosť

 1. Účasť na všetkých programoch, konzultáciách a akciách organizátora je účastníkovo osobné rozhodnutie na jeho osobnú zodpovednosť.
 2. Účastník výslovne prehlasuje, že program má motivačný a informačný charakter a v žiadnom prípade nemôže nahradzovať lekárske odporučenie, predpis či zásah.
 3. Programy nie sú určené pre ľudí trpiacich morbídnou obezitou, rôznymi ochoreniami, či zdravotnými komplikáciami akéhokoľvek charakteru brániacimi v účasti na tomto programe. (Najmä pohybový aparát, kĺby, cievne a srdcové ochorenia, tlak, cukrovka a pod…) V tomto prípade musí účastník samostatne vhodnosť programu prekonzultovať so svojim – príslušným lekárom.
 4. Organizátor nepreberá žiadnu zodpovednosť za jeho zapojenie do programov ani jeho zdravotný stav a zdravotné komplikácie s účasťou na programoch spojenými.
 5. Zmena v objednávke/podmienkach. Ak organizátor nebude schopný odsúhlasiť / akceptovať objednávku kupujúceho v celom rozsahu (termíny, rozsah, vyššia moc a pod….) alebo ak navrhne jej zmenu, alebo zmenu podmienok dodania z iných dôvodov, účastník bude o tejto skutočnosti informovaný e-mailom alebo iným vhodným spôsobom.
 6. Účastník môže uplatniť akúkoľve reklamáciu: osobne v priestoroch kupujúceho, telefonicky alebo mailom.

Cena a platobné podmienky

 1. Účastník je povinný zaplatiť organizátorovi za program cenu podľa organizátorom akceptovanej objednávky. Organizátor nieje plátcom DPH.
 2. Spôsob zaplatenia ceny je prevodom čiastky v EUR na účet organizátora cez platobné systémy Trustpay alebo bankovým prevodom.
 3. Organizátor vystaví a doručí faktúru kupujúcemu v súlade s platnými zákonmi SR. Daňový doklad faktúru zašle kupujúcemu predávajuci do 30 dní od pripísania kreditu na účet, ihneď po ukončení možnosti Garancie vrátenia peňazí.
 4. Pri platení je ako variabilný symbol nutné uviesť číslo objednávky a do poznámky meno/nick účastníka. Účastníkov nesprávne uvedený variabilný symbol pri platbe má za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny.
 5. V prípade, promo voľby DVAJA/PARTNER 1+1 obdrží účastník prihlasovací kód pre partnera bezplatne formou číselného jednorázovo uplatniteľného kupónu.
 6. Garancia vrátenia peňazí
  Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od plnenia / uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy.
  účastník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 30 dní od registrácie objednávky

Ochrana osobných údajov

 1. Združenie Reštartni sa, ako organizátor spracúva osobné údaje, ktoré účastník na portáli www.restartnisa.sk zadal alebo poskytol pri vzájomnej komunikácii. Účastník poskytuje organizátorovi osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, prípadne fyz. a zdravotné údaje na nástenke, dátum alebo rok narodenia.
 2. Účelom spracúvania osobných údajov je:
  – identifikácia účastníka ako zmluvného partnera pre plnenie zmluvy realizovanej cez portál,
  – správne doručovanie písomností a možného tovaru,  realizáciu a zavedenie predzmluvných vzťahov,
  – identifikácia účastníka pre účel uskutočnenia vyvolaných rokovaní o zmene alebo ukončení zmluvy,
  – plnenie povinností ustanovených zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR
  – výpočet záťaže cez BMI
  – priebežné sledovanie progresu na nástenke
 3. Právnym základom spracúvania osobných údajov je ZoOOÚ, iný všeobecne záväzný právny predpis a/alebo súhlas kupujúceho podľa ZoOOÚ. Tieto údaje a súhlas poskytuje účastník dobrovoľne. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné vykonať nákup, doručiť dodávku, určiť záťaž či stravovacie odporúčania a nie je možné vystaviť ani doručiť doklad o nákupe.
 4. Účastník poskytuje súhlas a organizátor informuje účastníka, že poskytnuté osobné údaje môžu byť:
  – poskytnuté tretím osobám v nevyhnutnom rozsahu za účelom prípravy, plnenia a kontroly zmluvy, plnenia práv a povinností, sprístupnené príjemcom, ktorí sa podieľajú na príprave, realizácii nákupnej objednávky, na príprave a realizácii informačných správ na základe súhlasu poskytnutého účastníka, .
  – na nevyhnutné konzultácie s tretími osobami (zdravotnými alebo tréningovými konzultantmi) k záťaži a úprave jedálničku
  – pre účastníkom zvoleného partnera na nástenke
  – v nevyhnutnom rozsahu zverejnené v sídle organizátora, v informačnom letáku, newsletteri, úlohe a/alebo na portáli výlučne, ak
  účastník bude výherca v súťaži/akcii.
 5. Účastníki udeľuje súhlas aj k spracovaniu poskytnutých údajov, ktoré nemajú povahu osobných údajov.

Poučenie:
Ako dotknutá osoba má účastník práva najmä podľa § 28 a iné ZoOOÚ. Na základe písomnej žiadosti doručenej na adresu organizátora
má účastník právo najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o kupujúcom spracúvané a namietať voči spracúvaniu
osobných údajov kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez súhlasu kupujúceho,
a žiadať ich likvidáciu. Ak organizátor má povinnosť poskytnúť a/alebo doručiť kupujúcemu povinné informácie a táto povinnosť nie je
splnená formou zverejnenia vo VOP, registráciou vyjadrujete súhlas, aby sa kupujúcemu tieto informácie poskytli formou e-mailovej alebo
sms správy na poskytnutý kontaktný údaj, resp. iným vhodným spôsobom.

Záverečné ustanovenia

 1. Organizátor je oprávnený uschovať a archivovať vzájomnú dokumentáciu a objednávku v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Archivovaná objednávka nie je dostupná kupujúcemu. Na uzatvorenie zmluvy je ponúkaný slovenský jazyk. Účastník je oprávnený podstatné náležitosti zmluvy v elektronickej podobe reprodukovať v súlade s právnymi predpismi. Zmluva sa uzatvára na dobu do vysporiadania záväzkov strán zo zmluvy, resp. na dobu do okamihu jej zrušenia postupom podľa zmluvy, VOP a právnych predpisov. Minimálna dĺžka trvania záväzkov kupujúceho spotrebiteľa zo zmluvy je určená právnymi predpismi SR, VOP a dohodou.
 2. Pre doručovanie elektronických správ a úloh adresovaných kupujúcemu platí, že ak organizátor neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy (e-mailu alebo sms správy) na poskytnutú e-mailovú adresu, resp. telef. číslo kupujúceho (mobil), považuje sa táto správa (e-mail alebo sms správa) za doručenú na ďalší deň od jej odoslania, ak kogentné právne predpisy neustanovujú inak. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných organizátorovi (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie organizátor nepotvrdí kupujúcemu spätnou e-mailovou správou. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme.
 3. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy / VOP. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy.
  1. Rozhodným hmotným a procesným právom ( governing law ) je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, zmluvy alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov z dodávok tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike podľa práva SR.
 4. VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke organizátora a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle organizátora. Organizátor si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Vykonaním registrácie, ako aj zaslaním objednávky a odkliknutím súhlasu so znením VOP na www.schudneme.sk pri ukončení procesu objednávania účastník potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z., že sa oboznámil a súhlasí s VOP, reklamačným poriadkom (čl. 5 ), považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu.
 5. VOP v tomto znení sú zverejnené a platné od 25.8.2014 a použijú sa na objednávky doručované cez portál www.restartnisa.sk po tomto dátume.

V Bratislave dňa 25.7.2016
Spracoval: Reštartni sa, o.z., Horná 5, 83152 Bratislava

Zdieľať