Garancie a Zodpovednosť

  1. Účasť na všetkých programoch, konzultáciách a akciách predávajúceho je kupujúceho osobné rozhodnutie na jeho osobnú zodpovednosť.
  2. Predávajúci výslovne prehlasuje, že program má motivačný a informačný charakter a v žiadnom prípade nemôže nahradzovať lekárske odporučenie, predpis či zásah.
  3. Programy niesú určené pre ľudí trpiacich morbídnou obezitou, rôznymi ochoreniami, či zdravotnými komplikáciami akéhokoľvek charakteru brániacimi v účasti na tomto programe. (Najmä pohybový aparát, kĺby, cievne a srdcové ochorenia, tlak, cukrovka a pod…) V tomto prípade musí kupujúci samostatne vhodnosť programu konzultovať so svojim – príslušným lekárom.
  4. Predávajúci nepreberá žiadnu zodpovednosť za jeho zapojenie do programov ani jeho zdravotný stav a zdravotné komplikácie s účasťou na programoch spojenými.
  5. Zmena v objednávke/podmienkach. Ak predávajúci nebude schopný odsúhlasiť / akceptovať objednávku kupujúceho v celom rozsahu ( termíny, rozsah, vyššia moc a pod… ) alebo ak navrhne jej zmenu alebo zmenu podmienok dodania z iných dôvodov, kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný e-mailom alebo iným vhodným spôsobom.

Uplatnernie reklamácie

  1. Kupujúci môže uplatniť akúkoľve reklamáciu: osobne v priestoroch kupujúceho, telefonicky alebo mailom.

V Bratislave dňa 25.8.2014
Spracoval: MEET, s.r.o., Račianska 155, 83415 Bratislava

Zdieľať